1829

Stanevīčė, Sėmuons Tads (1799-1848)
Daynas żemaycziu / surynktas yr yszdutas par Symona Stanewicze, mokslynynka literaturas yr grażiuju prytirymu

2

Dozwala się drukować z warunkiem, aby po
wydrukowaniu złożone były trzy exemplarze
w Komitecie Cenzury. Wilno d. 24 październ.
1829 r.

Cenzor L. Borowski.